Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Nyilatkozat és felhívás Semjén Zsolt kijelentései kapcsán

  Az alábbi felhívást a Háttér Társasággal közösen tesszük közzé.

  Kedves Barátunk!

  A mellékelt nyilatkozattal szeretnénk közvetlenül és a nyilvánosság csatornáin keresztül is megkeresni a magyar Országgyűlést és annak az alábbi ügyben leginkább érdekelt bizottsági és képviselői tényezőit. Köszönettel vennénk, ha tudnál csatlakozni a kezdeményezéshez, és levelünket baráti, ismerősi köröd felé is továbbítanád. A szöveget negyvennyolc óra múlva a csatlakozókkal közös állásfoglalásként szeretnénk elküldeni az említett helyekre és személyekhez.

  Azok neveit, akik a semjenzsoltugy@freemail.hu postacímen keresztül egyetértő véleményüknek kifejezést adnak, folyamatosan megjelenítjük a www.semjentiltakozas.ingyenweb.hu internetes portálon.

  Barátsággal:

  Buda Péter valláspolitikai szakértő
  Fazekas Csaba történész
  Gábor György vallásfilozófus
  Heller Ágnes filozófus
  Iványi Gábor metodista lelkész
  Ludassy Mária fiozófiatörténész
  Lukács Péter oktatáskutató
  Majsai Tamás teológus
  Nagy Péter Tibor szociológus

  Nyilatkozat

  Az eltérő meggyőződések, hitek, választások egymás mellett élése a világ humanizálásának alapvető pillére. A termékeny toleranciának és nyitottságnak is nevezhető értékpluralizmus nemcsak a zsidó-keresztény hagyományon felépülő euro-amerikai társadalmak, de az egyéb kulturális paradigmák szerint élő közösségeknek is megtartó és előremutató közös kincse. A rendszerváltás utáni magyar demokrácia eredményeiről sokféleképpen gondolkozhatunk. Abban azonban bizonyosak lehetünk, hogy akkor, amikor a társadalom egésze nemet mondott az addigi diktatúra erőszakos és kirekesztő természetére, ezt a döntést az értékek sokszínűsége iránti elkötelezettség, a szabadság és a diszkriminációellenesség hitének egységteremtő közös pátosza hordozta.

  A magyar társadalomnak nem szabad megengednie, hogy e közös kincse kárnak és szemétnek ítéltessék. Nem szabad odajutnunk, hogy a társadalom legszebb eszményeit őrizni és ápolni köteles magyar országgyűlésben elfogadható tényező lehessen az, aki ennek ellenkezőjét, a történelem szemétdombjára jutott emberellenes társadalmi eszményeket képviseli. Végképp elfogadhatatlan az, ha mindezt olyan valaki teszi, aki a társadalmi humanitás legérzékenyebb kérdéseinek iránytűjét megszabni hivatott „emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi” parlamenti bizottság tagja, sőt annak alelnöke is.

  Semjén Zsolt, aki egyszersmind a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is, pártjának minapi küldöttgyűlésén humanista által vállalhatatlan kijelentéseket tett. Kulturális, emberi salakként bélyegzett meg életmód- és felfogásbeli, érzelmi és gondolkodásbeli alternativitásokat: ferde és alantas ösztönökkel azonosította az azonos neműek közötti érzelmi kultúrát; az emberiség történetének legsötétebb fejezetét idéző kódolt üzenettel hozta félre nem érthető összefüggésbe a homofileket és a szakállviselést; a lelkiismereti és vallásszabadság elemi értékeit is megkérdőjelező gúnyos kitételekkel illette a vallási másságokat; megvető szavakkal szólt azokról, akik válságos életük kínjainak enyhítése végett az eutanázia vagy az abortusz eszközét választják. Példátlanul otromba megjegyzéseinek kerettételét az a gondolat adta, hogy mindezen „devianciák” intézményes képviselője a magyar demokrácia egyik pártja, a rendszerváltás meghatározó tényezője, a Szabad Demokraták Szövetsége, illetve annak szavazói bázisa. (Idézzük az index.hu-t: „»Aki azt szeretné, hogy a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re«. Tegyen így az is, aki… azt szeretné látni, hogy gyermeke »extrém szekták szeánszán veri magát a földhöz«, vagy aki az eutanázia és az abortusz halálkultúráját képviseli”.)

  Szavaival Semjén Zsolt szégyent hozott a magyar országgyűlésre és az új magyar demokráciára. Szégyent hozott az Európai Unió tagállamává vált Magyarországra.

  A hivatásának tudatában lévő magyar országgyűlés egy percig sem tűrheti el, hogy Semjén Zsolt ezt a tisztséget továbbra is betöltse.

  E-mail: semjenzsoltugy@freemail.hu   –   Honlap: www.semjentiltakozas.ingyenweb.hu

  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…