Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Az Öt Kenyér Közösség köszöntő levele dr. Erdő Péternek, prímási kinevezése alkalmából

  Dr. Erdő Péter
  prímás, esztergom-budapesti érsek
  1014 Budapest
  Úri u. 62.

  Budapest, 2003. január 06.


  Főtisztelendő és Eminenciás Prímás, Érsek Úr!


  Az Öt Kenyér Közösség nevében ezúton szeretnénk Érsek Úrnak tisztelettel gratulálni kinevezéséhez, s egyben tolmácsolni jókívánságainkat.

  Az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért 1996. augusztus 1-je óta működik Magyarországon, egyelőre formális bejegyzés nélkül, elsősorban ökumenikus imacsoportként. Célunk, amint azt többször megfogalmaztuk: „lelki hátteret biztosítani azon férfiak és nők számára, akik hiszik, hogy Isten ingyen szeretetből, Jézus Krisztus által őket is meghívta az üdvösségre, ugyanakkor megváltoztathatatlan tényként ismerték fel életükben homofil, illetve homoszexuális beállítottságukat.”

  Magyarországon a legszerényebb statisztikai becslések szerint is többszázezer férfi és nő érintett ilyen vagy amolyan mértékben a homoszexualitás kérdésében. Amennyiben az „érintettség” fogalmát kiterjesztjük a meleg személyek szüleire, családjára, baráti körére, kollegáira, lelki vezetőjére stb. – azaz mindenkire, akinek az életében igényként jelenik meg, hogy emberileg és társadalmilag elfogadható válasszal szolgáljon konkrét élethelyzetekben a homoszexualitás problematikájára –, úgy bízvást mondhatjuk, hogy ez a kérdés az egész társadalom ügye. Sajnos ehhez képest a magyar katolikus tömegkommunikációban és igehirdetésben a homoszexualitásról szinte kizárólag mint bűnről esik szó; a templom padjában ülő meleg hívő pedig rendre úgy érezheti, hogy ismételten az arctalan „Ellenség” táborába soroltatik. Közhely, hogy homoszexuális hajlamú fiatalok körében az öngyilkossági kísérletek aránya szignifikánsan magasabb, mint az azonos korú heteroszexuálisok között. A Katolikus Egyház Katekizmusának 2358. pontjában írott, evangéliumi szellemiségű mondat – „Tisztelettel, együttérzéssel és gyengédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét.” – szemlátomást nem több írott malasztnál.

  Az elmúlt esztendők során az Öt Kenyér Közösség – egyebek között Magyar Katolikus Püspöki Kar két nagyszabású szociális körlevelének végén található, „minden jóakaratú emberhez” intézett explicit felszólításának engedve – több ízben is kísérletet tett arra, hogy felvegye a kapcsolatot a magyar katolikus egyház vezetőivel, annak reményében, hogy együtt dolgozva, gondolkozva, imádkozva talán sikerülne konstruktívabban folytatni (hivatalos részről inkább „elkezdeni”) a homoszexuálisok lelki gondozását. Bízunk abban, hogy Érsek Úr szolgálata során e kísérletek tényleges párbeszéddé válhatnak.

  Mindazonáltal ettől függetlenül szeretnénk Érsek Úr szolgálatához sok erőt és kegyelmet kívánni.

  Az Öt Kenyér Közösség nevében, tisztelettel és Krisztusban szeretettel:  Sándor Bertalan Birtalan Balázs

  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…