Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység  >  Istenkép, lelkiség  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Gondolatok a szeretetről

  Forrás: Minden napunk a szeretet ünnepe, szerk.: Nagy Alexandra, Bp., Szent Gellért Kiadó és Nyomda, é. n.

  Akik igazán szeretik egymást, azok egész életükön át folyamatosan felfedezik egymást.

  (H. G. Wells)

  * * *

  Ha vigasztalni akarsz, szíveddel vigasztalj, ne a Bibliával, mert a Biblia itt van az én kezemben is.

  (Szólásmondás)

  * * *

  A terhet annak kell vinnie, aki tudja, hogy a terhet vinni kell.

  (Szólásmondás)

  * * *

  Olyannak kell látnunk az embereket, amilyenek valójában, de azzal az elgondolással, milyenek is lehetnének… Ez már az Isten tekintete.

  (Gilbert Gesbron)

  * * *

  Aki felebarátját nem találja meg, elveszíti önmagát.

  (Karl Rahner)

  * * *

  A tökéletes szeretet nem ismer félelmet, mivel mindenét odaajándékozta, semmije sem maradt, amit elveszthetne.

  (Thomas Merton)

  * * *

  A magányosság miatt félünk. Ha együtt vagyunk, lesz bátorságunk, hogy megértsük és megbocsássuk magunknak és egymásnak a hibáinkat. Csak a sorrendre kell vigyáznunk.

  (Ingmar Bergman)

  * * *

  Az emberek szeretetkapcsolatában minden tévedés és szenvedés onnan származik, hogy szüntelenül azt gondolják: a szeretnek valami köze van a birtokláshoz. A szeretet kizárólag lét.

  (Hans Müller-Eckhard)

  * * *

  Valakit szeretni azt jelenti: egy mások számára láthatatlan csodát látni.

  (François Mauriac)

  * * *

  A szeretet megosztásának nincs határa, ezért az igazi szeretetből fakadó boldogság is határtalan.

  (Thomas Merton)

  * * *

  Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.

  (Pilinszky János)

  * * *

  Szeress, és tégy, amit akarsz!

  (Szent Ágoston)

  * * *

  Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, amiknek kellene lenniük, akkor segítjük őket azzá válni, amivé válni képesek.

  (Johann Wolfgang Goethe)

  * * *

  Mert képesek vagyunk a szeretetre – lényünk Isten képét és hasonlatosságát hordozza magában.

  (Georges Bernanos)

  * * *

  Arra születtünk, hogy őszintén és szabadon szeressünk: tehát valami olyat kell adnom a másiknak, ami az én igazi valómhoz tartozik.

  (Thomas Merton)

  * * *

  Mindaddig, amíg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.

  (Gandhi)

  * * *

  Nem tudod, milyen nehéz az a teher, amelyet nem te cipelsz.

  (Afrikai mondás)

  * * *

  Nem parancsol az Írás mást, mint szeretetet. Nem is kárhoztat mást, mint gyűlölséget.

  (Szent Ágoston)

  * * *

  A szeretet útján válik a hit keresztényivé. Szeretet nélkül olyan, mint az ördög hite.

  (Szent Ágoston)

  * * *

  Biztos vagyok abban, hogy sem térbeli távolság, sem halál vagy távollét szét nem választhatja azokat, akiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.

  (Szent Bernát)

  * * *

  Mert hisz mi volna halhatatlan bennünk, ha nem azon része lelkünknek, amely szeretett?

  (Eötvös József)

  * * *

  Ha valaki a megbocsáthatatlant is kész megbocsátani: akkor van legközelebb az isteni szeretethez.

  (Gertrud von le Fort)

  * * *

  Néha olyannyira szeretnénk angyalokká válni, hogy elfelejtünk emberekként viselkedni.

  (Szalézi Szent Ferenc)

  * * *

  Felebarátunkat szeretni annyit jelent, mint Isten képmását szeretni.

  (Nikolaus von Kues)

  * * *

  Ahhoz, hogy a homokban gyémántot keressenek vagy a tengerben gyöngyöt, ahhoz van türelme az embernek, de hogy az emberben az Úristen különös és becses ajándékait keressék, nehogy elvesszenek, az eszükbe se jut.

  (Karel Čapek)

  * * *

  Valamely embert szeretni ezt jelenti: úgy látni őt, ahogy Isten elgondolta.

  (Dosztojevszkij)

  * * *

  Nehéz elhinnünk, hogy a Szeretet erősebb, mint hibáink.

  (Michel Quoist)

  * * *

  Szeressük embertársunkat: vagy azért, mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.

  (Szent Ágoston)

  * * *

  A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, amelyeket nem sírtak el, és azokat a kéréseket is meghallja, amelyeket nem mertek kimondani.

  (Szent-Gály Kata)

  * * *

  Ha beláthatnánk ellenségeink lelkébe, annyi szomorúságot és szenvedést találnánk, hogy megenyhülnénk irányukban.

  (H. W. Longfellow)

  * * *

  Elég baj az embernek, ha nem szeretik eléggé. De még annál is sokkal nagyobb baj, ha nincs, aki szeresse.

  (Rónay György)

  * * *

  Azt a szót, amely rajtad segíthet, te nem mondhatod ki saját magad számára.

  (Abesszin közmondás)


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…