Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A belső szoba  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A L A P Í T Ó   O K I R A T

  A BÍBORPALÁST KERESZTÉNY HOMOSZEXUÁLIS KÖZÖSSÉG
  LÉTREHOZÁSÁRÓL

  A Bíborpalást volt az első magyarországi keresztény-meleg szervezet; 1993-tól mintegy másfél évig működött. Ennek nyomdokain született 1996-ban az Öt Kenyér Közösség. Az előzményekről bővebben a Magunkról oldalon lehet olvasni. – A dokumentum eredetije 3 db, egyenként kb. 1 MB-os GIF-képként letölthető: (1), (2), (3).


  „Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban.”
  (Gal 3,28)
  Bevezetés.

  Közösségünk tagjai olyan homoszexuális hajlamú személyek, akik kereszténynek vallják magukat. A közösségalapításra az alábbiak megfontolása után került sor:

  Indoklás.

  Személyes életünkben felismertük, hogy Isten ingyenes szeretetből Jézus Krisztus által meghívott bennünket az üdvösségre. Hisszük mindazt, amit a kinyilatkoztatásban tudtunkra adott. Párhuzamosan tényként kell önmagunkról megállapítanunk homofil, illetve homoszexuális beállítottságunkat, amelynek okaiban személyenként eltérés mutatkozik, két tényezőben azonban valamennyiünknél megegyezik egymással: egyrészt a saját nemünk felé való lelki és testi vonzódás tulajdonsága nem szabad akarati választás következménye; másrészt az ezt eredményező folyamat visszafordíthatatlan.

  A vezető teológiai irányvonal többnyire morálisan elítéli és bűnnek minősíti a homoszexuális testi kapcsolatot. A római katolikus egyháznak ünnepélyesen deklarált, tévedhetetlen és visszavonhatatlan, dogmatikus erejű tanítása azonban mindeddig nem született a kérdésben, sem pápai ex cathedra megnyilatkozás, sem az egyetemes zsinatok deklarációinak formájában. A különböző nem római katolikus keresztény felekezetek és csoportok erkölcsi tanítása e tekintetben szintén nem egyértelmű. Ezek miatt keresztény identitásunk megtartásával merjük vallani:

  A homoszexuális ember létében és lényegében Isten teljes értékű teremtménye; képére és hasonlatosságára formált műve. Minden emberhez hasonló esélyekkel részesedhet a megváltás gyümölcseiben: keresztsége folytán Isten gyermeke, a Szentlélek temploma és az örök élet várományosa. Mivel Isten nem személyválogató, országában ugyanazon jogok és kötelességek illetik meg, mint bárki mást. Így horizontálisan integrálódhat a társadalomba, jogot formálhat magának az emberi kapcsolatok minden szférájára, beleértve a szerelemben történő lelki és testi egyesülést. Vertikálisan bekapcsolódhat az egyház hierarchikus, karizmatikus és szakramentális közösségi életébe. A keresztény erkölcsi normák az általánossal egyező érvényben vonatkoztathatók életére. Nevezetesen a szűzi tisztaság állapotában való megmaradás nála is evangéliumi erény, nem kötelező életforma. Az Isten országáért vállalt cölibátus az ő életében is – Pál apostol szavaival élve – karizma (1Kor 7,7), amelyet a Szentlélek tetszése szerint adhat az egyénnek. A kizárólagosan homoszexuális beállítottságú ember életvitele kívül esik mind a Szentírás, mind a Tradíció érdeklődési körén. A kinyilatkoztatás nem ad feleletet azon kérdésre, hogy az ilyen sorsú ember szükségszerűen részesül-e a cölibátus adományában. Saját tapasztalataink és történelmi-társadalmi ismereteink alapján viszont a válasz: nem. Márpedig isteni elhívás nélkül kényszeríteni valakit olyan életállapotra, amelynek alapja az isteni elhívás – ez antagonisztikus ellentmondás és embertelenség.

  Fenti összefüggések felismerése indított bennünket a közösség létrehozására, hogy korunk intoleráns, elutasító társadalmában bázisként szolgálhasson mindazoknak, akik homoszexualitásukról nem képesek, kereszténységükről nem akarnak lemondani, s ragaszkodnak a mentális egészségkárosodás nélküli élet lehetőségéhez.

  Az elnevezés.

  Célunk – mint minden kereszténynek – a Krisztussal való azonosulás, az Ő követése. Jelenlegi helyzetünkben kifejező szimbólumnak tűnik számunkra a bíborpalást, amelyet az emberi értetlenség, gőg, gúnyolódás és ártani akarás terített Urunk vállára (Jn 19,2).

  A közösség formája és céljai.

  Plébániáktól független, de azokkal konkurálni nem kívánó bázisközösség – idővel talán bázisközösségek föderációja – akarunk lenni, papi szupervízióval. A tagok személyes szuverenitása mellett kinyilvánítjuk – a provokációkat megelőzendő –, hogy közösségi szinten politikailag el nem kötelezettek, pártsemlegesek vagyunk.

  Belső célunk: bizonyítani akarjuk, hogy homoszexuális kapcsolatban is lehet teljes értékű, erkölcsileg tiszta keresztény életet élni, függetlenül a felekezeti hovatartozástól. Külső törekvésünk többsíkú: Szeretnénk evangelizációs tevékenységet folytatni homoszexuális körökben, hogy sorstársaink közül minél többen tudjanak felelősségteljesen igent mondani önmagukra és az őket szerető Istenre. Kezdeményezzük a konstruktív dialógust a kortárs teológiával, nem titkolva azon reményünket, hogy eljön majd az idő, amikor a hivatalos állásfoglalások nemcsak a homoszexuális hajlam kézzelfoghatatlan fantomját lesznek hajlandóak elfogadni, hanem a homoszexuális ember személyét, életét is; amikor a liturgiában majd helyet kap az egymásnak elköteleződni vágyó azonos nemű párok valamilyen formájú – pl. szentelménnyel történő – megáldása.

  Más – hazai és külföldi – érdekvédelmi szervezetekkel együttműködve lehetőségeinkhez mérten nemcsak egyházi, hanem egyéb társadalmi fórumokon is részt kívánunk venni a küzdelemben az előítéletek felszámolásáért, mindenfajta diszkrimináció megszüntetéséért. Végső célunk – profán értelemben –: az élet minden szférájában kivívni a homofil és homoszexuális emberek teljes jogegyenlőségét.

  A közösség tagjai.

  Készen vagyunk a maximális kooperációra katolikusokkal és más vallásúakkal, céljainkkal egyetértő minden homo- és heteroszexuális emberrel, illetve szervezettel. De az egyenetlenségek és a szinkretizmus veszélyét elkerülendő, a közösség elkötelezett tagjai vallják a háromszemélyű egyetlen Istent, és mindazt, ami a Nicea–Konstantinápolyi Hitvallásban foglaltatik, s e hitüket öntudatosan vállalják. Rendszeresen részt vesznek az istentiszteleten, kitartanak a szüntelen imádságban, napi feladatként tekintve a közösségért való hálaadást és közbenjárást. Lényegesnek tartjuk, hogy Isten és önmagunk előtt neheztelés nélkül fogadjuk el hajlamunkat, s ne adjuk fel monogám szemléletünket. Valamennyien törekszünk elfogadni a társadalmi együttéléshez szükséges normákat, azokat saját életünkben megvalósítani. A hierarchiához fűződő kapcsolatunk mellett nyitottak akarunk lenni a Szentlélek személyes, karizmatikus vezetésére. A tagok tevékenysége konkrétan kifejezést nyer a közösségi imaalkalmakon való részvételben és a liturgia alkalmankénti közös megélésében. A szituációtól függően vesz részt mindenki a szolgáló küldetésben, s minden tag személyes feladatának tekinti testvére segítségét az Isten felé vezető úton és a világban egyaránt.

  Így akarjuk a magunkét hozzátenni Krisztus Titokzatos Testének, az Egyháznak épületéhez.


  Budapest, 1993. Mindenszentek ünnepén

  A Bíborpalást
  Keresztény Homoszexuális
  Közösség


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…