Nyitólap  >  Olvasóterem  >  Kereszténység és homoszexualitás  >  Teológiai elemzések  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A testben való ember –
  Test és nemiség mai keresztény szemmel

  (Auer, A. – G. Teichtweiger, H. és B. Strätling és mások; Bécs, OMC, 1981.)

  Részletek


  Paráznaság pedig az Újszövegség szellemében – újból hangsúlyozzuk (vö. xy 1.) – a partner lealacsonyítása merő „szexuálfunkcionáriussá” (nemi szerepjátszóvá, szerepbetöltővé, szerepvállalóvá) (Thielicke H.), a partner kihasználása egoista élvezetvágyból. [1] [50. o.]

  * * *

  Milyen súlyosan mérlegelte, ítélte meg Jézus maga a nemiség terén elkövetett bűnöket? Talán az segít megítélésének felismerésében, ha összehasonlítjuk magatartását a városszerte közismert bűnös asszonnyal szemben (Lk 7,37–50) azzal, ahogy a külsőleg ugyan „fehér mellényt” mutató, de gőgös, öntelt, képmutató farizeusokkal szemben lép fel (vö. Mt 23, 13–36). Annyit legalábbis következtethetünk: Ha Jézus a 6. parancs ellen elkövetett bűnöket tartotta volna a legsúlyosabbnak, akkor sokkal világosabban, félreérthetetlenül, nagyobb nyomatékkal lépett volna föl ellenük.

  A nemi téren elkövetett hibák elvszerű megítélésében segít továbbá a morálteológia különböztetése a „szellem bűnei”, mint a gőg, engesztelhetetlenség, gyűlölet, ellenségeskedés és az ún. „testi bűnök” között. Aquinói Szent Tamás tanítása szerint az előbbiek súlyosabban esnek latba, mint a (nem szerencsésen elnevezett) ún. testi bűnök. [51. o.]

  * * *

  […] Történelmi kritika helyett csak az Úr Jézus evangéliumi tanítását vegyük szemügyre, milyen vonatkozásban és hogyan beszél a szűzi állapotról: „… Csak az fogja ezt fel, akinek megadatott” (Mk 19, 10–12). (A szűzi állapot elfogadása és gyakorlása tehát Krisztus szavai szerint csak azok számára van, akiknek Isten megadja. Ez a kiemelés pedig azt jelenti, hogy a szüzességet nem választhatja bárki szabadon, csak akinek Isten ezt a kegyelmi hívást világosan tolmácsolja.) Valószínű, hogy éppen a rendkívüli kegyelem megadásával járó, kitüntető isteni kegyelem a szüzességre – amiről itt Krisztus beszél – csábított sok egyházi gondolkodót arra, hogy a szűzi állapotot különleges piedesztálra emelje, és szemben a természet rendjével, különleges értékkel ruházza fel.

  Máté evangéliumának krisztusi tanítását erősíti meg Szent Pál 1. Korintusi levele 7. fejezetében is: „A szüzeket illetően nincs külön parancsom az Úrtól” (1Kor 7,25). Tehát nem tesz hozzá semmi külön rendelkezést vagy utasítást, amit Krisztus apostolainak tanított volna. Amikor pedig Szent Pál a szüzességet dicséri, kifejezetten és férfiasan bevallja, hogy önmaga példájából indul ki és nem isteni parancsot vagy tanítást akar adni: „Szeretném ugyanis, ha mindnyájan olyanok volnátok, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyet, a másik olyat” (1Kor 7,7). Ha tehát Szent Pál különbséget tesz a saját felfogása és az isteni tanítás között, nem állíthatjuk, hogy a szüzesség mint életállapot az egyetemes tökéletesség vagy olyan tökéletesség, amely felülmúl minden emberi törekvést, a csúcs, ami megkülönböztetett előnyökkel jár a végső üdvösségre. A másik, ezt kiegészítő tévedés, amely szerencsére múlóban van, hogy a szüzességet önmagáért kell kívánatosnak tartani, mint értéket. Krisztus tanítása szerint szüzességet csak egy sokkal magasabb célért érdemes választani. „Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná, végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!” (Mt 19,12). Az utolsó mondattal ismét megerősíti, hogy nem mindenki számára adatott vagy választható életállapotról van szó. Az a felsorolás, amely a házasságra való alkalmatlanságot tartalmazza, olyan okokat sorol fel, amelyek részben a nemi életre, részben utódok nemzésére vonatkozóan képtelenné teszik az embert a házaséletre, beleértve ebbe a meddőséget is. Szükségtelen lenne ez a felsorolás Krisztus tanításában, ha a szüzességet önmagában tekintené értéknek vagy a teremtett emberi természet rendes életállapotához tartoznék hozzá. A házasság és az utódok nemzése olyan értelemben kizárt a szűzi állapotban, mint ahogyan a biológiai képtelenség ezt lehetetlenné teszi. […]

  A másik jelentős kifejezés, hogy önként mond le a házasságról. Tehát nincs parancsba adva, ha valaki a mennyek országáért akar dolgozni, akkor le kell mondania. De ez az önkéntes lemondás csak annyiban valósítható meg, ha az Isten valóban erre hívja az embert. A jelenkorban lévő szélsőséges felfogások a szüzességgel kapcsolatban tették szükségessé a kérdés alapos megvizsgálását. Mert a keresztény életfelfogásban ma is helye van a szüzességnek, de a krisztusi tanítás értelmében és mértékében kell tudomásul venni. Egyben azt is látnunk kell, hogy a test és a nemiség keresztény felfogásában sem azt nem jelenthetjük ki, hogy a legfőbb érték a szex, sem azt, hogy a legfőbb érték a szüzesség. A szüzesség isteni hívásra való választhatósága és Krisztus előbb már kifejtett tanítása figyelmeztet bennünket arra, hogy a Megváltás rendjében van helye a magasabb érték vállalásáért a szoros értelemben vett természet rendjét feláldozni, ezen a renden kívül lenni. Ez az a tipikus eset, amikor a krisztusi tanításból újat és régit egyaránt felszínre kell hozni! [167–169. o.]
  1      Érdemes megfigyelni, hogy az idézetben nem esik szó a résztvevők nemének azonosságáról vagy különbözőségéről. – a honlapszerk. vissza


  Kapcsolódó anyagok:

   • Somfai Béla SJ: Szexuáletikai jegyzetek, III. Szent Pál szexuális etikája c. fejezetéből
    • 3. Homoszexuális cselekedetek: (Róm 1,18–32; 1Kor 6,9–10.)
    • 4. A szexuális magatartás kérdései-n belül 2. A házasság és szüzesség kérdése az első korintusi levélben
   • Birtalan Balázs: Halállal lakoljanak? – A homoszexuális ember és a kereszténység
   • Donáth László evangélikus lelkész gondolatai a homoszexualitásról (Duna Televízió, 1999. november 18.)  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…