Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  A Fővárosi Bíróság végzése az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület bejegyzéséről

  F ő v á r o s i   B í r ó s á g
  1363 Budapest,
  Markó u. 27.
  7. Pk. 60.742/2003/2.

  ZÁRADÉK

   Ez a végzés 2003. év 10.18. napján
   jogerőre emelkedett.
   Budapest, 2003. év 10.27. nap


   A kiadmány hiteléül:


  ph.
  dr. Balogh Margit sk.
  bíró
  körbélyegző: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG * BUDAPEST 1.

  V É G Z É S :

  A Fővárosi Bíróság az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület (röviden: Öt Kenyér Közösség) elnevezésű szervezetet az 1989. évi II. tv. 15. §. /1/ bekezdése alapján 10617. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

  A szervezet székhelye: <…>

  Működési köre: érdekképviselet.

  Célja:
  az 1996 óta informálisan szerveződő Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért néven ismertté vált keresztény imacsoport támogatása, érdekeinek képviselete.

  A képviselők neve és lakcíme:
  Ádám Miklós (<…>)
  Birtalan Balázs (<…>)
  Sándor Bertalan(<…>)

  A képviselők önállóan jogosultak a képviseletre.


  Az alapszabály kelte: 2003. IX. 10.
  A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye.

  I n d o k o l á s

  A képviselő kérelmet terjesztett elő a szervezet nyilvántartásba vétele iránt, amelyhez csatolta az alapszabályt, alakuló ülés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét, tisztségviselői nyilatkozatokat, valamint székhelyhasználati engedélyt. Mivel a kérelem és mellékletei megfelelnek az egyesületi törvény és a Ptk. rendelkezéseinek, a bíróság az 1989. évi II. tv. 15. §. (1) bekezdése alapján, a rendelkező rész szerint határozott.

  Budapest, 2003. évi szeptember hó 25. napján.
  Dr. Balogh Margit s.k.
  fővárosi bírósági bíró
  A kiadmány hiteléül:
  Tilly Krisztina


  P. H.
  körbélyegző: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG * BUDAPEST 194
  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…