Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Az Öt Kenyér Egyesület alapszabálya

  A L A P S Z A B Á L Y


  1. § Elnevezés

  (1) Az Egyesület neve: Öt Kenyér Egyesület (továbbiakban: Egyesület).1

  (Törölve.)2

  2. § Az egyesület székhelye:

  <…>

  3. § Az egyesület célja

  (1) Az Egyesület támogatja a magyarországi keresztény-meleg önszerveződéseket, és szükség esetén hivatalosan képviseli ezek céljait, érdekeit.3

  (2) (Törölve.)4

  (3) Az Egyesület védelmezi az emberi és állampolgári jogokat, különös tekintettel a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű személyek ellen irányuló hátrányos megkülönböztetésekre.

  (4) Felmérések, tanulmányok készítésének elősegítése. Kiadványok, könyvek, folyóiratok kiadásának elősegítése. A keresztény és meleg kultúra ápolása és megismertetése (kulturális rendezvények, az évenként megrendezett budapesti meleg fesztivál szervezésébe való bekapcsolódás, a www.otkenyer.hu című honlap fenntartása stb.).

  (5) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

  (6) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket támogatja, illetve látja el:

  a) Tudományos tevékenység, kutatás

  Az Egyesület az alapszabály 3. § (4) bek. szerint elősegíti az Egyesület céljával kapcsolatos tudományos, ismeretterjesztő tevékenységeket, támogatja az erre irányuló kutatásokat. Az Egyesület elsősorban teológiai témakörökben, illetve a hittudomány és egyéb tudományok határterületein kíván tudományos kutatási tevékenységet kifejteni. Ezen tevékenységét elsősorban publikációk (könyvkiadás, tanulmányok készítése és kiadása), illetve előadássorozatok és vallási programok szervezése során kívánja megvalósítani, illetve az érdeklődők számára biztosítani.

  b) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

  Az Egyesület különös figyelmet fordít a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű személyek ellen irányuló hátrányos megkülönböztetésekre, ezért ennek megelőzésére elősegíti és ösztönzi ilyen tárgyú felmérések, tanulmányok készítését, kiadványok, könyvek és folyóiratok kiadását; továbbá kulturális rendezvényeket szervez és bekapcsolódik az évenként megrendezett budapesti meleg fesztivál szervezésébe.

  Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület a másodlagos vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

  Az Egyesület gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a közhasznú céljainak megvalósítására fordítja.

  4. § Az egyesületi tagság

  (1) Az Egyesület tagja – továbbiakban: tag – lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület felé írásbeli belépési nyilatkozatot tesz és
  a) az Egyesület alapszabályát elfogadja,
  b) (Törölve.)5
  c) elfogadja az Apostoli Hitvallást,
  d) a homoszexuális hajlamot és kapcsolatot mind társadalmi, mind hitbéli szempontból elfogadhatónak tartja,
  e) a tagdíjat megfizeti,
  f) belépési nyilatkozatát az ügyvivői testület 30 napon belül írásban nem utasítja vissza.

  (2) A visszautasított jelentkező és az Egyesületből kizárt tag a vonatkozó határozat keltétől számított 1 év elteltével tehet ismételt belépési nyilatkozatot.

  (3) A tagok jogai és kötelezettségei

  A tagok
  a) részt vesznek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
  b) megválasztják a vezetőségét és választhatók,
  c) kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeiknek,
  d) szavazati joggal rendelkeznek.

  (4) A tagdíj önként vállalt mértékű, de minimum havi 1.000,–Ft, azaz egyezer forint. A tagdíj megfizetése minden hónap 10. napjáig esedékes.6

  5. § A tagsági viszony megszűnése

  (1) A tagsági viszony megszűnik:
  a) a tag kilépésével,
  b) a tag kizárásával,
  c) a tag halálával.

  (2) Az Egyesületből a tag írásos nyilatkozatával bármikor, indoklás nélkül kiléphet.

  (3) Az Egyesületből a tag kizárható, ha az alapszabályban foglaltakat neki felróható módon megszegi. A tag kizárásáról az ügyvivői testület dönt. A kizárásról rendelkező ügyvivői ülés helyszínéről és időpontjáról a tagot legalább az ügyvivői testületi ülést megelőző 8 nappal írásban értesíteni kell, és módot kell neki adni arra, hogy álláspontját kifejtse. A kizárt tagot a kizárás tényéről írásban értesíteni kell, melyben figyelmeztetni kell az Etv. 10. §-ában biztosított jogorvoslati jog lehetőségére, különösen arra, hogy a tudomására jutástól számított 30 napon belül a határozatot a bíróság előtt megtámadhatja.

  6. § A taggyűlés

  (1) Az Egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés a tagok összessége.

  (2) A taggyűlés legalább évente egyszer ülésezik. Az üléseket – ha az alapszabály, vagy jogszabály másként nem rendelkezik – az ügyvivői testület hívja össze írásban, a napirend közlésével, a helyszín és az időpont megjelölésével. A taggyűlés időpontjáról a tagokat legalább 15 nappal az időpontot megelőzően értesíteni kell. A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagság több mint fele jelen van. A taggyűlés határozatait – ha az alapszabály másként nem rendelkezik – a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Amennyiben a taggyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontokban a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt taggyűlés helyszínét és időpontját az eredeti meghívóban kell közölni. Az eddigi feltételek mellett is csak akkor tekinthető határozatképesnek a taggyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül ismételt összehívás esetén, amennyiben már az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire.
  Az Egyesület taggyűlését – az ügyvivői testületen kívül – a tagok több mint fele is összehívhatja. Ebben az esetben a taggyűlést összehívóknak a meghívót alá kell írniuk, és meg kell jelölniük azt a személyt, aki a taggyűlés további lebonyolításáról gondoskodik. A taggyűlés összehívására vonatkozó szabályokat ebben az esetben is meg kell tartani.

  (3) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

  a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
  b) az ügyvivők megválasztása és visszahívása,
  c) az évi költségvetés meghatározása;
  d) az ügyintéző és képviseleti szerv évi beszámolójának elfogadása;
  e) az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;
  f) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
  g) a közhasznúsági jelentés elfogadása.

  A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
  a számviteli beszámolót,
  a költségvetési támogatás felhasználását,
  a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
  a cél szerinti juttatások kimutatását,
  a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét,
  a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
  a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

  Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője (elnökségi és felügyelő szervének tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

  (4) A taggyűlésen a döntéshozatal a személyi kérdések kivételével nyílt szavazással történik.

  Az Egyesület ügyvivői testülete évente – március 31-ig – köteles az Egyesület működéséről beszámolót készíteni. A beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, azt a határozatképes taggyűlésen jelenlévő tagok több mint kétharmadának egyező igenlő szavazata alapján kell jóváhagyni. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
  a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

  A 6. § (3) bek. a) és e) pontjaiban foglaltakhoz a jelenlévő tagok több mint kétharmadának egyező igenlő szavazata szükséges.

  (5) A taggyűlés ülései nyilvánosak.

  (6) A taggyűlés az Egyesület vezető tisztségviselőit bármikor beszámoltathatja.

  (7) A taggyűlés és az ügyvivő testület határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya, illetve – nyílt szavazás esetén – a személye megállapítható.

  A taggyűlés és az ügyvivői testület határozatait az érintettekkel postai vagy elektronikus úton kell közölni, és az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ugyanilyen módon kell nyilvánosságra hozni a „működés módját, valamint a beszámolói közléseket”.

  A működéssel kapcsolatos iratokba és a közhasznúsági jelentésbe az ügyvivőkkel történő előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet.

  (8) Az Egyesület szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti.

  Az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb iratok nyilvánosak, így az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki beletekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, továbbá azokat az Egyesület a www.otkenyer.hu című honlapon megjelenteti. Az Egyesület a www.otkenyer.hu című honlapon hozza nyilvánosságra továbbá az Egyesület működését és a szolgáltatásai igénybevétele módját is.

  7. § Az Egyesület vezetése

  (1) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a háromtagú ügyvivői testület, amelyet a taggyűlés a saját soraiból, titkos szavazással választ meg. Az ügyvivői tisztség 1 évre szól és korlátozás nélkül megújítható.

  (2) Az ügyvivői testület gondoskodik az Egyesület irányításáról, a taggyűlések összehívásáról és az Egyesület határozatainak végrehajtásáról.

  (3) Az ügyvivői testület határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az ügyvivői testület legalább havonta ülésezik. Az ügyvivői testület összehívására legalább két ügyvivő, az ülést minimum 8 nappal megelőzően, írásban, a napirend közlésével jogosult. Az ügyvivői testület határozatképes, ha azon legalább két ügyvivő jelen van. Az ügyvivői testület ülése külön összehívás nélkül is határozatképes, ha mindhárom ügyvivő jelen van és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik. Az ügyvivői testület ülése nyilvános.

  Az ügyvivői ülések határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
  a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
  Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Az ügyvivő, ill. az ügyvivőknek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt-e.

  (4) Az ügyvivői tisztség megszűnik az ügyvivő
  a) lemondásával,
  b) kilépésével,
  c) visszahívásával,
  d) halálával.

  (5) Az ügyvivő tisztségéről bármikor írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül lemondhat.

  (6) Az ügyvivőt e tisztségéből a taggyűlés visszahívhatja, ha ezen tisztségből fakadó kötelezettségeit súlyosan megszegi.

  8. § Az Egyesület képviselete

  (1) Az egyesületet bármelyik ügyvivő önállóan képviselheti.

  (2) A bankszámla feletti rendelkezéshez két ügyvivő együttes aláírása szükséges.

  9. § Az Egyesület megszűnése

  (1) Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetve megszűnésének megállapításával.
  Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
  Az egyesület a megszűnését kétharmados szótöbbséggel mondhatja ki.

  (2) Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, és a közgyűlés az egyesületi vagyonról nem rendelkezik, azt a Háttér Társaság a Melegekért Egyesület (székhelye: <…>) kapja meg.

  (3) Amennyiben a fenti 9. § (2) bek.-ben nevezett Háttér Társaság jogutód nélkül szűnik meg, és a taggyűlés a megszűnt Öt Kenyér Egyesület vagyonának hovafordításáról nem határoz, úgy azt a magyarországi meleg önszerveződések támogatására kell fordítani.7

  10. § Egyéb rendelkezések

  (1) A tagok számára egymás lakcímei és értesítési címei nyilvánosak. Amennyiben az Egyesület tagját valamely eseményről, vagy személyét érintő kérdésről írásban kell értesíteni, úgy a tag által megjelölt értesítési címre ajánlva és tértivevényesen feladott küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „nem kereste” vagy „nem fogadta el” postai jelzéssel érkezik vissza.

  (2) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

  Az Egyesület befektetési tevékenységet, azaz saját eszközeiből történő értékpapírt, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jogot, ingatlant és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységet nem végez.

  (3) A taggyűlés megállapítja, hogy az Egyesület éves bevétele nem haladja meg az 5.000.000,– Ft, azaz ötmillió forint összeget, ezért felügyelő bizottsága nincs.

  (4) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.


  Ezt az alapszabály-módosítást az Egyesület 2006. október 27. napján tartott taggyűlése fogadta el.

  Budapest, 2006. október 27.


  Ádám Miklós s.k.
  ügyvivő
  Birtalan Balázs s.k.
  ügyvivő
  Sándor Bertalan s.k.
  ügyvivő


  Lábjegyzetek

  1 Módosította a VIII/2006 (X.27.) számú taggyűlési határozat vissza
  2 Törölte a IX/2006 (X.27.) számú taggyűlési határozat vissza
  3 Módosította a X/2006 (X.27.) számú taggyűlési határozat vissza
  4 Törölte a XI/2006 (X.27.) számú taggyűlési határozat vissza
  5 Törölte a XII/2006 (X.27.) számú taggyűlési határozat vissza
  6 Módosította a XIV/2006 (X.27.) számú taggyűlési határozat vissza
  7 Módosította a XIII/2006 (X.27.) számú taggyűlési határozat vissza  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…