Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A belső szoba  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Az Öt Kenyér Egyesület taggyűlési határozatai
  200420052006

  I/2004 (I.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az Egyesület tevékenységét kiegészíti. Ennek megfelelően a taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 3. §-a (Az Egyesület célja és tevékenysége) az alábbi bekezdéssel egészül ki:

  (3) Az Egyesület védelmezi az emberi és állampolgári jogokat, különös tekintettel a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű személyek ellen irányuló hátrányos megkülönböztetésekre.

  A határozatot a taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2004. január 22.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  I/2005 (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az Egyesület minősítése közhasznú szervezetté változik. Ennek érdekében a taggyűlés az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a alapján az alábbi közhasznú tevékenységi körökkel kívánja az Egyesület tevékenységét kiegészíteni. Ennek megfelelően a taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 3. §-a (Az Egyesület célja és tevékenysége) az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

  (4) Felmérések, tanulmányok készítésének elősegítése. Kiadványok, könyvek, folyóiratok kiadásának elősegítése. A keresztény és meleg kultúra ápolása és megismertetése (kulturális rendezvények, az évenként megrendezett budapesti meleg fesztivál szervezésébe való bekapcsolódás, a www.otkenyer.hu című honlap fenntartása stb.).

  (5) Az Egyesület jogszabály szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el.

  (6) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket támogatja, illetve látja el:

  a) Tudományos tevékenység, kutatás

  Az Egyesület az alapszabály 3. § (4) bek. szerint elősegíti az Egyesület céljával kapcsolatos tudományos, ismeretterjesztő tevékenységeket, támogatja az erre az irányuló kutatásokat.

  b) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

  Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület a másodlagos vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

  A határozatot a taggyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2005. november 17.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  II/2005 (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 6. § (3) bekezdése (A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik) az alábbiakra módosul, illetve egészül ki:

  g) a közhasznúsági jelentés elfogadása.
  A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
  a számviteli beszámolót,
  a költségvetési támogatás felhasználását,
  a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
  a cél szerinti juttatások kimutatását,
  a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét,
  a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
  a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

  Az Egyesület megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

  A határozatot a taggyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2005. november 17.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  III/2005 (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 6. §-a (A taggyűlés) az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

  (5) A taggyűlés ülései nyilvánosak. Az ügyvivői testület indokolt esetben dönthet úgy, hogy a taggyűlés csak a tagok számára nyilvános, különösen akkor, ha a taggyűlés bárki számára nyilvánossá tétele alkotmányos jogokat sértene. Az ügyvivői testületnek az erre vonatkozó döntését indokolnia kell.

  (6) A taggyűlés az Egyesület vezető tisztségviselőit bármikor beszámoltathatja.

  (7) A taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell a döntés lényegét, amennyiben szükséges, ennek indoklását, a döntés időpontját, helyszínét, a döntés meghozatalában részt vevők számát és a szavazatarányt, a tartózkodók számának feltüntetésével.

  A taggyűlési határozat jelölése tartalmazza a határozat egyedi azonosítására alkalmas alszámát, a döntés pontos időpontját az év, hónap és nap megjelölésével. (Pl.: V/2005 (XI.17.) számú taggyűlési határozat.)

  Az Egyesület határozatait be kell vezetni a határozatok könyvébe, mely feltünteti a taggyűlési határozat tartalmát, időpontját, hatályát és a taggyűlési határozatot támogatók és ellenzők számarányát.

  Az Egyesület taggyűlési határozatai, továbbá az ügyvivői testület döntései nyilvánosak, az Egyesület a tagokkal, és az érintettekkel azokat postai vagy elektronikus úton (e-mail), írásban közli; illetve a www.otkenyer.hu című honlapon nyilvánosságra hozza, kivéve, ha azok nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sértene. Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az ügyvivőkkel történő egyeztetés után bárki betekinthet.

  (8) Az Egyesület szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti.

  Az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb iratok nyilvánosak, így az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki beletekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, továbbá azokat az Egyesület a www.otkenyer.hu című honlapon megjelenteti. Az Egyesület a www.otkenyer.hu című honlapon hozza nyilvánosságra továbbá az Egyesület működését és a szolgáltatásai igénybevétele módját is.

  A határozatot a taggyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2005. november 17.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  IV/2005 (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 7. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul, illetve egészül ki:

  Az ügyvivők tudomásul veszik, hogy nem vehetnek részt a Kht. 8. § (1) bekezdése alapján a taggyűlési határozathozatalban, amennyiben maga, közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján

  a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

  b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

  Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

  Az ügyvivők tudomásul veszik továbbá, hogy a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

  Az ügyvivő, ill. az ügyvivőknek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt-e.

  A határozatot a taggyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2005. november 17.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  V/2005 (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 9. § (2) bekezdésében – az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetére – kedvezményezettként megjelölt Háttér Társaság a Melegekért Egyesület székhelye az alábbira módosul:

  <…>

  A határozatot a taggyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2005. november 17.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  VI/2005 (XI.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 10. §-a (Egyéb rendelkezések) az alábbi bekezdésekkel egészül ki, illetve módosul:

  (2) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

  Az Egyesület befektetési tevékenységet, azaz saját eszközeiből történő értékpapírt, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jogot, ingatlant és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységet nem végez.

  (3) A taggyűlés megállapítja, hogy az Egyesület éves bevétele nem haladja meg az 5.000.000,–Ft, azaz ötmillió forint összeget, ezért felügyelő bizottsága nincs.

  A határozatot a taggyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2005. november 17.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  I/2006 (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 3. § (5) bekezdése az alábbira módosul:

  (5) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

  A határozatot a taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. január 28.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  II/2006 (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 3. § (6) bekezdése az alábbira módosul:

  (6) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket támogatja, illetve látja el:

  a) Tudományos tevékenység, kutatás

  Az Egyesület az alapszabály 3. § (4) bek. szerint elősegíti az Egyesület céljával kapcsolatos tudományos, ismeretterjesztő tevékenységeket, támogatja az erre irányuló kutatásokat. Az Egyesület elsősorban teológiai témakörökben, illetve a hittudomány és egyéb tudományok határterületein kíván tudományos kutatási tevékenységet kifejteni. Ezen tevékenységét elsősorban publikációk (könyvkiadás, tanulmányok készítése és kiadása), illetve előadássorozatok és vallási programok szervezése során kívánja megvalósítani, illetve az érdeklődők számára biztosítani.

  b) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

  Az Egyesület különös figyelmet fordít a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű személyek ellen irányuló hátrányos megkülönböztetésekre, ezért ennek megelőzésére elősegíti és ösztönzi ilyen tárgyú felmérések, tanulmányok készítését, kiadványok, könyvek és folyóiratok kiadását; továbbá kulturális rendezvényeket szervez és bekapcsolódik az évenként megrendezett budapesti meleg fesztivál szervezésébe.

  Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület a másodlagos vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

  Az Egyesület gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a közhasznú céljainak megvalósítására fordítja.

  A határozatot a taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. január 28.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  III/2006 (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 6. § (3) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

  g) a közhasznúsági jelentés elfogadása.

  A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
  a számviteli beszámolót,
  a költségvetési támogatás felhasználását,
  a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
  a cél szerinti juttatások kimutatását,
  a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét,
  a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
  a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

  Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője (elnökségi és felügyelő szervének tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

  A határozatot a taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. január 28.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  IV/2006 (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 6. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul, illetve egészül ki:

  (4) A taggyűlésen a döntéshozatal a személyi kérdések kivételével nyílt szavazással történik.

  Az Egyesület ügyvivői testülete évente – március 31-ig – köteles az Egyesület működéséről beszámolót készíteni. A beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, azt a határozatképes taggyűlésen jelenlévő tagok több mint kétharmadának egyező igenlő szavazata alapján kell jóváhagyni. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
  a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

  A 6. § (3) bek. a) és e) pontjaiban foglaltakhoz a jelenlévő tagok több mint kétharmadának egyező igenlő szavazata szükséges.

  A határozatot a taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. január 28.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  V/2006 (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 6. § (5) bekezdése helyesen az alábbi:

  (5) A taggyűlés ülései nyilvánosak.

  A határozatot a taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. január 28.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  VI/2006 (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 6. § (7) bekezdése helyesen az alábbi:

  A taggyűlés és az ügyvivő testület határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya, illetve – nyílt szavazás esetén – a személye megállapítható.

  A taggyűlés és az ügyvivői testület határozatait az érintettekkel postai vagy elektronikus úton kell közölni, és az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ugyanilyen módon kell nyilvánosságra hozni a „működés módját, valamint a beszámolói közléseket”.

  A működéssel kapcsolatos iratokba és a közhasznúsági jelentésbe az ügyvivőkkel történő előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet.

  A határozatot a taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. január 28.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  VII/2006 (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 7. § (3) bekezdése helyesen az alábbi:

  (3) Az ügyvivői testület határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az ügyvivői testület legalább havonta ülésezik. Az ügyvivői testület összehívására legalább két ügyvivő, az ülést minimum 8 nappal megelőzően, írásban, a napirend közlésével jogosult. Az ügyvivői testület határozatképes, ha azon legalább két ügyvivő jelen van. Az ügyvivői testület ülése külön összehívás nélkül is határozatképes, ha mindhárom ügyvivő jelen van és az ülés megtartása ellen egyikük sem tiltakozik. Az ügyvivői testület ülése nyilvános.

  Az ügyvivői ülések határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
  a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

  Az ügyvivő, ill. az ügyvivőknek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt-e.

  A határozatot a taggyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. január 28.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  VIII/2006 (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 1. § (1) bekezdése az alábbira módosul:

  (1) Az Egyesület neve: Öt Kenyér Egyesület (továbbiakban: Egyesület).

  A határozatot a taggyűlés 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. október 27.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  IX/2006 (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 1. § (2) bekezdése – miszerint „Az Egyesület rövidített neve: Öt Kenyér Közösség” – törlésre kerül.

  A határozatot a taggyűlés 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. október 27.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  X/2006 (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 3. § (1) bekezdése az alábbira módosul:

  (1) Az Egyesület támogatja a magyarországi keresztény-meleg önszerveződéseket, és szükség esetén hivatalosan képviseli ezek céljait, érdekeit.

  A határozatot a taggyűlés 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. október 27.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  XI/2006 (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 3. § (2) bekezdése – miszerint „Az Egyesület erkölcsi kötelezettségként vállalja, hogy a fenti 3. § (1) bek.-ben nevezett imacsoport szellemiségét, hírnevét és működését sértő érdekeket nem érvényesít, ilyen nyilatkozatot nem tesz” – törlésre kerül.

  A határozatot a taggyűlés 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta meg.


  Budapest, 2006. október 27.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  XII/2006 (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 4. § (1) bek. b) pontja – miszerint „részt vesz az Egyesület istentiszteleti életében a taggyűlés határozatainak megfelelően” – törlésre kerül.

  A taggyűlés jelen határozatával hatályon kívül helyezi az I/2003 (IX.10.) számú taggyűlési határozatot, miszerint: „Az alapszabály 4. § 1 B pontjában írott feltételnek az tesz eleget, aki naptári félévente legalább hatszor, három hónapnál hosszabb kihagyás nélkül részt vesz az Öt Kenyér Közösség zárt imaalkalmain.”

  A határozatot a taggyűlés 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg.


  Budapest, 2006. október 27.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  XIII/2006 (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 9. § (3) bekezdése az alábbira módosul:

  (3) Amennyiben a fenti 9. § (2) bek.-ben nevezett Háttér Társaság jogutód nélkül szűnik meg, és a taggyűlés a megszűnt Öt Kenyér Egyesület vagyonának hovafordításáról nem határoz, úgy azt a magyarországi meleg önszerveződések támogatására kell fordítani.

  A határozatot a taggyűlés 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta meg.


  Budapest, 2006. október 27.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  XIV/2006 (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

  A taggyűlés megállapítja, hogy az alapszabály 4. § (4) bekezdése az alábbira módosul:

  (4) A tagdíj önként vállalt mértékű, de minimum havi 1.000,–Ft, azaz egyezer forint. A tagdíj megfizetése minden hónap 10. napjáig esedékes.

  A határozatot a taggyűlés 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett hozta meg.


  Budapest, 2006. október 27.


  Ádám Miklós
  ügyvivő
  Birtalan Balázs
  ügyvivő
  Sándor Bertalan
  ügyvivő


  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…