Miként lehet egy meleg keresztény?
A homoszexualitás és a kereszténység egymással össze nem mérhető fogalmak. Ahogy egy labda gömbölyűsége és pirossága egymást nem zárják ki, ugyanúgy független egymástól a szexuális orientáció és a vallási hovatartozás.

    A szexuális orientáció az embernek (vagy állatnak, az ecetmuslicától kezdve a főemlősökig!) egy nem választott tulajdonsága. Olyan, mint a szem színe, a testmagasság, a kézpreferencia (jobb- vagy balkezesség), a hangmagasság vagy az intelligencia. A kereszténység ezzel szemben az ember igent mondása a magát Jézus Krisztusban kinyilatkoztató Isten megszólítására. Ez az igent mondás a gyakorlati életben bizonyos dolgokat értelemszerűen kizár: aki magát a Szeretet-Isten mellett kötelezte el, annak az életében egoizmusnak, gyűlölködésnek, kirekesztésnek és bosszúnak nem lehet helye. Azonban „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne” – foglalja össze János apostol a kereszténység lényegét (1Jn 4,16). Szent Ágoston a keresztény erkölcstant így foglalja össze: „Szeress, és tégy, amit akarsz!”

    (Nyilvánvaló, hogy aki szeret, az nem öl embert, nem károsítja meg a másikat sem anyagi, sem erkölcsi értelemben stb. Nem téveszthető tehát össze ez a felszólítás az „újkori sátánizmus atyjának”, Aleister Crowley-nak életmottójával: „Tégy, amit akarsz!” A két megfogalmazás között egyetlen momentum a különbség, mégpedig a kereszténység lényege: a szeretet.)

    A homoszexualitás nem áll ellentétben a szeretettel. Ellenkezőleg: a többség által kárhoztatott magatartás nem más, mint két ember szeretetkapcsolatának megnyilvánulása. A világszerte egyre szaporodó keresztény meleg csoportok, gyülekezetek pedig éppen arról tesznek bizonyságot, hogy a melegségből korántsem következik Isten és az Evangélium elutasítása.


Kapcsolódó anyagok:


Az oldal elejére
Vissza a főoldalra
  
Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…