Nyitólap  >  Közösség  >  Tabló  >  A hegyen épült város  >
Kiemelt oldalak  
 • Ha csak 5 perced van…
 • Olvasóterem
 • Kereszténység
 • Homoszexualitás
 • Kereszténység és homoszexualitás
 • Kitekintés
 • Tudáspróba
 • Kérdések – válaszok
 • Kislexikon
 • Szentírás-elemzések
 • Teázó

 • Az Öt Kenyérről


    

  Az ORTT elmarasztalta az MTV Rt.-t
  (az állásfoglalás teljes szövege)

  ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ
  TESTÜLET PANASZBIZOTTSÁGA

  1088 Budapest, Reviczky u. 5.
  1461 Budapest, Pf. 59.
  Ügyiratszám: 23-3-1185/2001.
  Ügyintéző:
  Ihász Gabriella
  Tárgy: panaszbeadvány bírálása  Á L L Á S F O G L A L Á S


  Birtalan Balázs, az Öt Kenyér Keresztény Közösség, a Homoszexuálisokért képviseletében (<pf.-cím: időközben megszűnt>) 2001. július 14-én panasszal fordult az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságához, melyben a Magyar Televízió Rt. 2001. július 8-i „A Hét” c. műsorában elhangzottakat kifogásolta.

  Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 1. sz. eljáró tanácsa a panasznak

  h e l y t   a d .

  Jelen állásfoglalással szemben az 1996. évi I. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében annak közlésétől (kézhezvételétől) számított 48 órán belül – a Panaszbizottság útján – jogorvoslati kérelemmel lehet fordulni az Országos Rádió és Televízió Testülethez (1088 Budapest, Reviczky u. 5.)

  Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának eljáró tanácsa kötelezi a Magyar Televízió Rt.-t, hogy jelen állásfoglalás kézhezvételét követő, az eredeti műsorral azonos időpontban sugárzásra kerülő műsorában értékelő magyarázat nélkül az alábbiakat tegye közzé:

  „Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottsága megállapította, hogy a Magyar Televízió Rt. „A Hét” c. 2001. július 8-i adásában megsértette a sokoldalúságnak és a kiegyensúlyozottságnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. §-ában foglalt követelményeit, mivel a homoszexualitás problémájáról nem adott reális képet. Olyan szerkesztési megoldásokat alkalmazott a megkérdezett személyek megválasztásával, továbbá bizonyos hang- és képhatásokkal, amelyek inkább növelhették a problémával szemben meglévő társadalmi előítéleteket.”

  I n d o k l á s

  Az Öt Kenyér Keresztény Közösség, a Habeas Corpus Munkacsoport, a Lambda Budapest Meleg Baráti Társaság és a Háttér Baráti Társaság a Melegekért szervezet képviselői 2001. július 14-én egy időben, de formailag külön-külön, önállóan fordultak panasszal az ORTT Panaszbizottságához, melyben a magyar Televízió Rt. 2001. július 8-i „A Hét” c. műsorában elhangzottakat kifogásolták.

  Az eljáró tanács marasztaló állásfoglalását arra alapozza, hogy a kifogásolt műsor nem adott reális képet a homoszexuálisok magyarországi helyzetéről. Olyan szerkesztési megoldást alkalmaztak a műsorkészítők, amik a kifogásolt műsort egyoldalúvá tették. Ilyen elemnek tekinthető mindenek előtt a műsorban megszólaltatott személyek köre. Olyan személyek nyilatkoztak, akik a rendezvény lényegéről nem voltak hivatottak tájékoztatni. A műsor nem tett említést arról a fontos körülményről, hogy a WHO 1991. óta nem szerepelteti a betegségek listáján a homoszexualitást. Szent Pál idézett szövegének és a műsorban személyesen megjelenni nem akaró, HIV pozitívvé lett állami gondozott fiatalember nyilatkozatának képi környezete és az alkalmazott hanghatás összességében kifejezetten rosszalló, már-már ijesztő üzenetet közvetített a nézők számára. Mindez aligha segíti a társadalomnak a homoszexualitás problémájával való szembesülését.

  Az eljáró tanács 2001. augusztus 1-jei tárgyalásán részletesen meghallgatta a panaszosi oldalt és a panaszbeadvánnyal érintett műsorszolgáltató képviselőinek álláspontját. Ezen a tárgyaláson alkalma volt az eljáró tanácsnak megtekinteni és meghallgatni azt a kép- és hanganyagot, amit a panaszbeadvánnyal érintett műsorszolgáltató rendelkezésre bocsátott.

  Az eljáró tanács a 2001. augusztus 1-jei tárgyalást abban a reményben zárta, hogy a felek részéről egyezség kötésére van remény. Akkori elnapoló határozatában arról tájékoztatta a feleket, hogy ha a panaszosi oldal 15 napon belül nem vonja vissza a panaszbeadványát, akkor hivatalból tűz új tárgyalási határnapot, vagy pedig további tárgyalás mellőzésével hoz határozatot. Ilyen eljárási előzmények után került sor a 2001. szeptember 5-ei tárgyalás megtartására, ahol a tárgyalás újra megnyitását és a rövid panaszosi nyilatkozat meghallgatását, valamint az eljárás berekesztését követően alakította ki jelen állásfoglalását az eljáró tanács.

  Budapest, 2001. szeptember 5.

  Dr. Kecskés László sk.
  az eljáró tanács elnöke
  Dr. Debreczeni József
  az eljáró tanács tagja
  Szilágyi Albert
  az eljáró tanács tagja  P. H.
  körbélyegző: Országos Rádió és Televízió Testület 6. Irodája  Az állásfoglalást kapják: Öt Kenyér Keresztény Közösség,
  Magyar Televízió Rt. elnöke
  ORTT Panaszbizottságának soros elnöke  Kapcsolódó anyagok:


  Az oldal elejére
  Vissza a főoldalra
    
  Ajánló
 • Újdonságok
 • Mozaik kö­zös­ség
 • Gay Christian: a ke­resz­tény me­le­ge­kért
 • Recenzió egy vatikáni dok.-ra
 • 25 tévhit a melegekről
 • Utam az önelfogadás felé
 • Nehéz együtt­élés (Fi­scher E.)
 • Egy jezsui­ta a me­leg­kap­cso­la­tok­ról (Mérleg)

 • Hírek
 • Német­or­szág­ban ke­resz­tény­de­mok­ra­ta po­li­ti­ku­sok kez­de­mé­nye­zik a me­leg pá­rok to­váb­bi egyen­jo­gú­sí­tá­sát (08.08)
 • Csirkehúst et­tek a me­leg­há­zas­ság el­len (08.06)
 • A melegházasság ellen imád­koz­nak a fran­cia temp­lo­mok­ban au­gusz­tus 15-én (08.08)

  Anglikándosszié…
  További hírek…